Zajęcia grupowe

Regulamin strony

Regulamin świadczenia usług w REHABILIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu (05-509), przy ul. Geodetów 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000817185, NIP 1231456137, REGON 385001225 w formie wizyt stacjonarnych za pośrednictwem serwisu www.rehabilium.pl

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez REHABILIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu (05-509), przy ul. Geodetów 41 (dalej jako „Usługodawca”).
 • Usługodawca za pomocą strony www.rehabilium.pl (dalej „Serwis”) świadczy usługi umożliwiające Klientom dokonywanie rezerwacji wizyt w placówce stacjonarnej Usługodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 • Rezerwacja wizyt odbywa się przez portal MyDR EDM, który jest prowadzony przez MyDR Sp. z o.o., Puławska 465, 02-844 Warszawa, NIP: 5252730290, REGON: 368795483
 • Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 • Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej jako „Klient’’).
 • Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 1. Ogólne warunki świadczenia usług
 • Serwis stanowi narzędzie do zarządzania online wizytami odbywającymi się w stacjonarnej placówce Usługodawcy (dalej jako „Wizyta’’).
 • Aktualna lista stacjonarnych placówek świadczących usługi wraz z ich adresami oraz numerami telefonów, w których Klient może dokonać rezerwacji Wizyty znajduje się na stronie Serwisu.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 • W celu właściwego korzystania z Serwisu Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (w szczególności FireFox lub Chrome) oraz dostęp do sieci Internet.
 • Serwis udostępnia Klientowi możliwość rezerwacji Wizyt stacjonarnych.
  • Klient może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji. W celu dokonania rejestracji Klient podaje następujące dane osobowe: 
   1. imię,
   2. nazwisko,
   3. adres e-mail,
   4. numer telefonu.
  • Przed dokonaniem rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 • Po dokonaniu rejestracji Klient otrzymuje na podany przez siebie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację wizyty.
 • W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Klientem, Usługodawca będzie przesyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym, dotyczące dokonanych rezerwacji (informację przypominającą o wizycie w placówce stacjonarnej). W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 • Klient może korzystać z Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego, czy dokonał rezerwacji Wizyty.
 1. Rezerwacja Wizyty
 • Klient ma możliwość dokonania rezerwacji Wizyty odbywającej się w stacjonarnej placówce medycznej za pomocą Serwisu, poprzez wybór specjalisty, daty i godziny wizyty oraz czasu i jej rodzaju. Rezerwację Wizyty Klient potwierdza poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź wizytę”.
 • W celu potwierdzenia rezerwacji Klient otrzymuje na podany przez siebie numer telefonu adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację.
 • Podczas rezerwacji Wizyty Klient ma możliwość wpisania uwag do rezerwacji, które to uwagi zostaną automatycznie przekazane do recepcji.
 • Klient ma możliwość odwołania Wizyty telefonicznie w danej placówce na 24 godzin przed Wizytą
 • Świadczenie usługi Wizyty odbywa się w języku polskim.
 • Podczas Wizyty Klient zostanie poproszony o pokazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość ze zdjęciem.
 • Klient, który przerwał lub zakończył Wizytę przed planowanym czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostał do zakończenia Wizyty.
 • Podczas trwania Wizyty Klient ma możliwość przesłania Usługodawcy wyników badań bądź innych niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia. Informacje te dołączane zostają do dokumentacji prowadzonej dla Pacjenta.
 1. Odwołanie lub zmiana terminu Wizyty
 • Klient ma prawo odwołania Wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej realizacji poprzez telefoniczny kontakt z recepcją placówki, w której wizyta została zarezerwowana.
 • W przypadku odwołania Wizyty w czasie krótszym, niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota opłaty za świadczenie nie będzie zwracana.
 • Klient może dokonywać modyfikacji zakupionej Wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem poprzez zmianę terminu jej realizacji. Zmiana odbywa się przez adres e-mail: rejestracja@rehabilium.pl
 • Zmiana terminu Wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
 • W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wizyty Klient otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu przesłanego na podany przez siebie numer telefonu adres poczty elektronicznej.
 • W przypadku odwołania Wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za Wizytę (za pomocą serwisu Przelewy24 lub przelewem) na podany przez Klienta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Klientowi w terminie 14 dni od momentu odwołania Wizyty. W przypadku zwrotu należności Klient może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą Wizytą przez Przelewy24 (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).
 1. Odpowiedzialność
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Serwisu, jak również skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Klienta, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Klienta.
  • Klient zobowiązuje się w trakcie Wizyty do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
  • Klient może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać trwającą Wizytę bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż Klient przerywając Wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostał do jej zakończenia.
 • W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, niezależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Wizyty z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Klienta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Klientowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Klient ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.
 1. Reklamacje
 • W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: rejestracja@rehabilium.pl 
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz dane kontaktowe w celu zapewnienia kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 1. Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) REHABILIUM  Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu (05-509), ul. Geodetów 41 informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest REHABILIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu (05-509), ul. Geodetów 41 zwany dalej „Administratorem”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

U Administratora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: rejestracja@rehabilium.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe dane kontaktowe.

 1. Cele realizowane przez Administratora w związku z powyższym to:
 • Rejestracja Klientów;
 • Świadczenie usług;
 • Rozliczanie świadczonych usług;
 • Udostępnianie danych;
 • Archiwizacja;
 • Marketing oferowanych przez siebie usług;
 • Zbieranie danych statystycznych;
 • Badania naukowe.
 1. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz udzielonych przez Panią/Pana zgód dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju sytuacja występuje w momencie realizacji celu marketingowego i promocji działalności prowadzonej przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być wówczas wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi) oraz prawo żądania bezpośredniego przeniesienia Pani/Pana danych przez Klinikę innemu Administratorowi o ile jest to technicznie możliwe.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez klinikę.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz od innego Administratora, który przekazał je zgodnie z prawem do przenoszenia danych.  W pozostałych przypadkach dane są zbierane od osoby, której dane dotyczą.

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu prawidłowego świadczenia usługi oraz wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny, przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem możliwości świadczenia usług oraz zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z prowadzoną przez niego działalnością. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić realizacji świadczenia usług oraz zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

XII. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.rehabilium.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).